رمز کاهش بودجه “مدرسه فروشی” است/سم کیفیت آموزش وپرورش چیست؟