همسویی وزارت علوم و معاونت علمی رئیس جمهور برای ایجاد اشتغال جوانان