نظر دستگاه قضایی درباره تعیین مکانی برای برگزاری تجمعات