سرپرست اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو منصوب شد