دوش گرفتن در عصر صفوی/روستایی تاریخی در پنج کیلومتری لواسان