حضور بانوان در مسئولیت‌های مدیریتی لازم است/ سلطانی‌فر میراث فرهنگی را از وضعیت نابهنجار به امروز رساند