جنایت مرگبار در کرمانشاه/ ۴ زن هدف گلوله افراد ناشناس