تیلرسون: مذاکرات مهمی با وزیر خارجه عربستان درباره مسائل منطقه داشتیم