اگر کار آقای مصباح مورد نیاز جامعه باشد حق دارد بودجه بگیرد