اولین بانوی رهبر ارکستر در ایران:
زنان عربستان و افغانستان در موسیقی از ایران پیشی گرفته‌اند