از کتابی که آبروی ترامپ را برد تا جزییات لایحه آزادسازی سهام عدالت