آخرین دفاعیات قاتلی که زن ۴۹ساله را بدلیل مخالفت با ازدواج خفه کرد/ پسر مقتول را هم کشته بود